Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. įstaigos pavadinimas keičiamas iš Drevernos mokyklos-darželio į Drevernos lopšelis-darželis. Atidaroma nauja ikimokyklinio ugdymo grupė. Apie laisvas vietas vaikams lopšelio-darželio grupėse žiūrėti puslapyje Laisvos vietos.

 

Mokyklos-darželio direktorė siūlo Jums susipažinti savo 2018 metų veiklos ataskaita. Šios ataskaitos pateikimo tikslas – susipažinti su teikiama informacija, analizuoti mokyklos-darželio pateiktus duomenis, teikti rekomendacijas tobulinti veiklą, analizuoti   įstaigos vadovo veiklos veiksmingumą ir kompetencijų augimą.

Pagarbiai,

Direktorė Roma Žutautienė

Direktoriaus 2018 m. veiklos ataskaita

 

 

 

 

PRANEŠIMAS APIE REORGANIZAVIMO SĄLYGAS

Informuojame, kad vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T11-4 „Dėl sutikimo reorganizuoti Drevernos pagrindinę mokyklą prijungiant ją prie Drevernos vaikų darželio“, skelbiamas Klaipėdos r. Drevernos pagrindinės mokyklos ir Klaipėdos r. Drevernos vaikų darželio reorganizavimo sąlygų aprašas (projektas).

Reorganizavime dalyvauja Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos:

Klaipėdos r. Drevernos pagrindinė mokykla, kodas 191788636, buveinė – Mokyklos g. 1, LT- 96240 Drevernos k., Klaipėdos r. sav. – po reorganizavimo veiklą baigiantis juridinis asmuo.

Klaipėdos r. Drevernos vaikų darželis, kodas 191786813, buveinė – Žvejų g. 2, LT- 96240 Drevernos k., Klaipėdos r. sav. – po reorganizavimo veiklą tęsiantis juridinis asmuo.

Duomenys apie nurodytus juridinius asmenis kaupiami Juridinių asmenų registre: valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filiale.

Klaipėdos r. Drevernos pagrindinė mokykla reorganizuojama prijungiant ją prie Klaipėdos r. Drevernos vaikų darželio. Klaipėdos r. Drevernos pagrindinė mokykla kaip juridinis asmuo po reorganizavimo baigs veiklą, o Klaipėdos r. Drevernos vaikų darželis pakeitęs įstaigos pavadinimą į Klaipėdos r. Drevernos mokykla-darželis, kaip juridinis asmuo tęs veiklą.

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. baigiančios savo veiklą Klaipėdos r. Drevernos pagrindinės mokyklos teises ir pareigas pereina tęsiančiai savo veiklą Klaipėdos r. Drevernos mokyklai-darželiui.

Susipažinti su Reorganizavimo sąlygomis ir kitais dokumentais galima Klaipėdos r. Drevernos pagrindinėje mokykloje, adresu: Mokyklos g. 1, LT- 96240 Drevernos k., Klaipėdos r. sav. , tel. (8 46) 476 165, interneto svetainėje: www.drevernosm.klaipeda.lm.lt.

 

PROJEKTAS

PATVIRTINTA

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

2017  m. gegužės   d.  sprendimu Nr. T11-

 

                        KLAIPĖDOS R.             DREVERNOS MOKYKLOS-DARŽELIO 

NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Klaipėdos r. Drevernos mokyklos-darželio nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Klaipėdos r. Drevernos mokyklos-darželio (toliau – Mokyklos-darželio) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, ugdymo kalbą ir ugdymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Mokyklos-darželio teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą ir atleidimą iš darbo, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Mokyklos-darželio oficialusis pilnas pavadinimas – Klaipėdos r. Drevernos mokykla-darželis, trumpasis pavadinimas – Drevernos mokykla-darželis. Kodas juridinių asmenų registre – 191786813.

3. Mokyklos-darželio veiklos pradžia ir tęstinumas:

3.1. darželis įsteigtas 1965-09-01. Įsteigimo teisiniai aktai neišliko;

3.2. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2005-09-29 sprendimu Nr. T11-240 nuo 2005 m. spalio 1 d. Darželiui suteiktas ūkinis-finansinis savarankiškumas;

3.3. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimu Nr. T11-79 „Dėl sutikimo reorganizuoti Drevernos pagrindinę mokyklą prijungiant ją prie Drevernos vaikų darželio“ nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. reorganizuotas iš vaikų darželio į mokyklą-darželį.

4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Priklausomybė – savivaldybės mokykla.

6. Savininkas – Klaipėdos rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė).

7. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Klaipėdos rajono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba). Ji vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus įgaliojimus.

8. Mokyklos-darželio buveinė – Žvejų g. 2, Drevernos k. LT-96240, Klaipėdos r. sav.

9. Institucijos grupė: bendrojo ugdymo mokykla, kodas – 3120.

10. Institucijos tipas: pradinė mokykla, kodas – 3122.

11. Pagrindinė paskirtis – pradinės mokyklos tipo mokykla-darželis.

12. Mokymosi kalba – lietuvių kalba.

13. Mokymosi forma ir mokymo proceso organizavimo būdai: grupinio mokymosi forma įgyvendinama kasdieniniu mokymo proceso organizavimo būdu, pavienio mokymosi forma įgyvendinama savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu.

14. Mokykla-darželis vykdo ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pritaikytas ir individualizuotas pradinio ugdymo programas, neformaliojo ugdymo programas.

15. Mokykla-darželis išduoda pradinio ugdymo išsilavinimą ir pasiekimus įteisinančius dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Mokykla-darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais  įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais dokumentais, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus bei Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, Mokyklos veiklos dokumentais, šiais Nuostatais.

 

II SKYRIUS

MOKYKLOS-DARŽELIO VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS,  UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

                17. Mokyklos-darželio veiklos sritis – švietimas.

18. Mokyklos-darželio švietimo veiklos rūšys:

18.1. pagrindinė veiklos rūšis – pradinis ugdymas, kodas – 85.20;

18.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

18.2.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas – 85.10.10;

18.2.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas – 85.10.20;

18.2.3. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas – 85.51;

18.2.4. kultūrinis švietimas, kodas – 85.52;

18.2.5. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas – 85.59;

18.2.6.  švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas – 85.60.

19. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

19.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas – 56.29;

19.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas – 68.20;

19.3. buhalterinė apskaita ir audito atlikimas, kodas – 69.20.10;

19.4. kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai, kodas – 43.39;

19.5. vaikų dienos priežiūros veikla, kodas – 88.91;

19.6. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas – 86.90;

19.7. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas – 91.01.

20. Licencijuojamą ar kitą tam tikrą vykdomą veiklą Mokykla-darželis gali vykdyti tik gavęs atitinkamas licencijas arba leidimus Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

21. Mokyklos-darželio veiklos tikslas – plėtoti įvairiapuses asmens galias, ugdyti kūrybingą, atsakingą pilietį, įgijusį bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas tolimesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui.

22. Mokyklos-darželio veiklos uždaviniai:

22.1. organizuoti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ugdymą įvairių gebėjimų ir poreikių  mokiniams;

22.2. sudaryti sveikas ir saugias ugdymosi sąlygas: saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, tenkinti judėjimo, saugumo poreikius, plėtoti saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžius;

22.3. sudaryti vaikams sąlygas įgyti sociokultūrinio raštingumo pagrindus, padėti išsiugdyti asmeninę, socialinę, pažinimo bei kultūrinę kompetenciją, reikalingą sėkmingai iškylančių asmeninių bei socialinių gyvenimo klausimų sprendimui;

22.4. padėti vaikui ir šeimai pažinti bei perimti tautos kultūros pagrindus, sudaryti sąlygas etninei vaikų saviraiškai;

22.5. padėti vaikams išsiugdyti komunikacinius gebėjimus, įgyti informacinės kultūros, kompiuterinio raštingumo pagrindus, atitinkančius šiandieninio gyvenimo ir ateities poreikius;

22.6. ugdyti gebėjimą kritiškai mąstyti, spręsti problemas, pasitikėjimą savo jėgomis, iniciatyvumą, savarankiškumą, nusiteikimą imtis atsakomybės, nuostatą ir gebėjimą mokytis visą gyvenimą, tobulėti;

22.7. atskleisti ir plėtoti kūrybines vaiko galias, ugdyti meninę ir estetinę kompetenciją, padėti įsitraukti į kultūrinį bendruomenės gyvenimą;

22.8. formuoti Mokyklos-darželio ugdymo programų turinį, kurį sudaro žinių, įgūdžių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų sistema, sistemingai jį atnaujinti;

22.9. užtikrinti švietimo sistemos principų – lygių galimybių suteikimo, kontekstualumo, veiksmingumo ir tęstinumo įgyvendinimą;

22.10. teikti švietimo pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.

23. Vykdydama pavestus uždavinius Mokykla-darželis atlieka šias funkcijas:

23.1. formuoja ir įgyvendina ugdymo turinį pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus Bendruosius ugdymo planus, Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, ikimokyklinio ugdymo programas, paiso ugdytinių poreikių įvairovės, derindama ugdymo turinį, siūlydama ir taikydama skirtingus mokymosi būdus ir tempą;

23.2. teikia bendrąjį pradinį išsilavinimą, vykdo priešmokyklinio ugdymo, rengia ir įgyvendina ikimokyklinio bei kitas vaikų amžių, asmenines jų ypatybes atitinkančias individualizuotas ugdymo programas;

23.3. organizuoja neformalųjį švietimą, integruodama jį su bendruoju ugdymu;

23.4. įvertina vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius, teikia specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

23.5. vykdo Mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina kokybišką švietimą;

23.6. vykdo pradinio ugdymo pasiekimų patikrinimą;

23.7. išduoda mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

23.8. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdo ligų prevenciją, užtikrina vaikų sveikatos priežiūrą;

23.9.  sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti kvalifikaciją, dalintis gerąja patirtimi, bendradarbiauja su mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijomis, kartu organizuoja seminarus, diskusijas, konferencijas;

23.10. priima mokytojų rengimo institucijų studentus praktikai, organizuoja studentų bei dėstytojų projektus, padeda juos vykdyti, inicijuoja arba padeda vykdyti teorinius, metodinius ir statistinius tyrimus;

23.11. bendradarbiauja su žiniasklaida ir kitomis švietimo, mokslo institucijomis veiklos klausimais;

23.12. kuria ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę ir edukacines aplinkas;

23.13. organizuoja vaikų maitinimą;

23.14. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokamas papildomas paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka;

23.15. atlieka Mokyklos-darželio veiklos kokybės įsivertinimą;

23.16. užtikrina sveiką, saugią ugdymo(si) ir darbo aplinką, draudžia Mokykloje-darželyje vartoti tabaką, alkoholį ir kitas psichiką veikiančias medžiagas, prekiauti jomis, platinti šia tema nelegalią literatūrą, spaudinius, vykdo prevencinę veiklą, riboja pašalinių asmenų patekimą į Mokyklą-darželį;

23.17. viešai skelbia informaciją apie Mokyklos-darželio veiklą teisės aktų nustatyta tvarka, organizuoja tėvų švietimą;

23.18. užtikrina interesantų ir svečių, apsilankančių Mokykloje-darželyje kontrolę ir riboja pašalinių asmenų patekimą į teritoriją.

 

III SKYRIUS

MOKYKLOS-DARŽELIO TEISĖS IR PAREIGOS

                24. Mokykla-darželis, įgyvendindama pavestą tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:

24.1. parinkti ugdymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;

24.2. kurti naujus ugdymo(si) modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;

24.3. bendradarbiauti su veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

24.4. vykdyti vietinius, rajono, šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

24.5. stoti ir jungtis į asociacijas įstatymų nustatyta tvarka, dalyvauti jų veikloje;

24.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka ir naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis;

24.7. sudaryti mokymo ir kitas sutartis.

25. Mokyklos-darželio pareiga užtikrinti:

25.1. sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

25.2. ugdymo programų vykdymą;

25.3. atvirumą vietos bendruomenei;

25.4. mokymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą, geros kokybės švietimą ir ugdymo procesą.

 

IV SKYRIUS

MOKYKLOS-DARŽELIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

                26. Mokyklos-darželio veikla organizuojama pagal:

26.1. direktoriaus patvirtintą Mokyklos-darželio strateginį planą, kuriam yra pritarusios Mokyklos-darželio taryba ir Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo;

26.2. direktoriaus patvirtintą Mokyklos-darželio metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Mokyklos-darželio taryba;

26.3. direktoriaus patvirtintą Mokyklos-darželio ugdymo planą, kuriam yra pritarusi Mokyklos-darželio taryba;

26.4. ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, individualizuotas ir pritaikytas ugdymo programas;

26.5. Mokyklai-darželiui vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka. Kvalifikacinius reikalavimus Mokyklos-darželio direktoriui ir konkurso šioms  pareigoms eiti tvarką nustato švietimo ir mokslo ministras. Direktorius yra pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės tarybai.

27. Direktorius:

27.1. tvirtina Mokyklos-darželio struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

27.2. inicijuoja ir vadovauja Mokyklos-darželio nuostatų, strateginio plano ir metinių veiklos bei ugdymo planų, kitų švietimo planų, programų, metinių išlaidų ir pajamų sąmatų rengimui ir įgyvendinimui;

27.3. telkia Mokyklos-darželio bendruomenę valstybinės švietimo politikos įgyvendinimui, ilgalaikių ir trumpalaikių Mokyklos-darželio veiklos planų vykdymui;

27.4. rūpinasi palankaus mikroklimato ugdymui ir darbui kūrimu, puoselėja demokratinius Mokyklos-darželio bendruomenės santykius;

27.5. teisės aktų nustatyta tvarka skiria ir atleidžia mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis ir aptarnaujantį personalą, tvirtina jų pareigybių aprašymus;

27.6. inicijuoja ir rengia Mokyklos-darželio veiklą reglamentuojančius dokumentus (įsakymus, tvarkos aprašus, darbo tvarkos taisykles ir kt.), nustato mokinių ir darbuotojų skatinimo sistemą, organizuoja jų projektų svarstymą ir teikia derinti Mokyklos-darželio savivaldos institucijoms;

27.7. teikia visuomenei informaciją apie Mokykloje-darželyje vykdomas formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų, pagalbos vaikui specialistų kvalifikaciją, svarbiausius Mokyklos-darželio veiklos kokybės vertinimo rezultatus, bendruomenės tradicijas ir pasiekimus;

27.8. atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Mokykloje-darželyje, demokratinį Mokyklos-darželio valdymą, užtikrina bendradarbiavimu grįstus  santykius, Mokyklos-darželio tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, mokytojo  etikos  normų  laikymąsi,  skaidriai  priimamus  sprendimus, bendruomenės narių informavimą, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą, sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

27.9. analizuoja ir vertina Mokyklos-darželio veiklą, ugdymo rezultatus ir valdymo išteklių būklę, nustatyta tvarka atsiskaito už Mokyklos-darželio veiklos rezultatus;

27.10. įstatymų nustatyta tvarka disponuoja Mokyklos-darželio lėšomis, skirtomis programoms įgyvendinti pagal patvirtintus asignavimus, vykdo su šia veikla susijusias ūkines operacijas, užtikrina tikslingą biudžetinių ir kitų lėšų, turto panaudojimą, rūpinasi, kad būtų laikomasi finansų kontrolės taisyklių, pasirašo finansinę atskaitomybę;

27.11. atstovauja Mokyklai-darželiui kitose institucijose;

27.12. vykdo kitas teisės aktuose ir direktoriaus pareigybės aprašyme numatytas funkcijas;

27.13. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti pavaduotojui, administracijos ar kitiems darbuotojams.

28. Mokyklos-darželio direktorius ar kiti darbuotojai, pažeidę darbo drausmę, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

V SKYRIUS

MOKYKLOS-DARŽELIO SAVIVALDA

                29. Mokyklos-darželio taryba (toliau – Taryba)aukščiausia savivaldos institucija, telkianti ugdytinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems Mokyklos-darželio veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti:

29.1. Taryba renkama dvejiems metams;

29.2. Tarybą sudaro 5 nariai: 2 tėvų globėjų, rūpintojų) atstovai, 2 mokytojai ir/ar pagalbos vaikui specialistai., 1 aptarnaujančio personalo atstovas. Tarybos pirmininką renka Tarybos nariai atviru balsavimu. Mokyklos-darželio direktorius negali būti Tarybos pirmininku;

29.3. tėvai (globėjai, rūpintojai) į Tarybą renkami visuotiniame tėvų susirinkime, mokytojai ir pagalbos vaikui specialistai – Mokytojų tarybos posėdyje. Kandidatus į Tarybą pasiūlo susirinkimo dalyviai arba kandidatai pasisiūlo patys;

29.4. Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų narių balsų dauguma. Tarybos nutarimus, kurie prieštarauja Mokyklos-darželio veiklą reglamentuojamiems dokumentams, direktorius prašo svarstyti pakartotinai;

29.5. Tarybos nariai už savo veiklą atsiskaito kartą per metus Mokyklos-darželio bendruomenei.

30. Taryba pagal savo kompetenciją turi teisę gauti iš Mokyklos-darželio direktoriaus, administracijos informaciją apie Mokyklos-darželio veiklą.

31.  Savivaldybė, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, nustatę, kad Tarybos priimti nutarimai prieštarauja įstatymams ir kitiems Darželio veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo Tarybai svarstyti juos pakartotinai.

32. Tarybos funkcijos:

32.1. teikia siūlymus dėl Mokyklos-darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

32.2. pritaria Mokyklos-darželio strateginiam planui, metiniams veiklos planams, nuostatams, vidaus tvarkos taisyklėms, kitiems Mokyklos-darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams;

32.3. svarsto ir pritaria Mokyklos-darželio socialinių edukacinių funkcijų įgyvendinimo būdams ir galimybėms;

32.4. telkia bendruomenę Mokyklos-darželio uždaviniams spręsti, inicijuoja šeimos ir Mokyklos-darželio bendradarbiavimą;

32.5. atlieka ūkinės-finansinės Mokyklos-darželio veiklos priežiūrą, teikia siūlymus direktoriui dėl materialinio aprūpinimo, lėšų panaudojimo;

32.6. svarsto Mokyklos-darželio naujų padalinių steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo klausimus bei vykdo kitas teisės aktuose numatytas funkcijas;

32.7. teikia siūlymus dėl Mokyklos-darželio kultūrinės veiklos, talkina organizuojant renginius, šventes;

32.8. priima nutarimą dėl Mokyklos-darželio vadovų atestacijos;

32.9. deleguoja atstovus į viešo konkurso komisiją laisvai Direktoriaus vietai užimti, teikia siūlymus atestuojant Mokyklos-darželio direktorių;

32.10. gali sustabdyti kitų Mokyklos-darželio savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos;

32.11. kartu su mokytojais svarsto ir teikia pasiūlymus vaikų sveikatos būklės, sveikos gyvensenos, poilsio ir mitybos klausimais;

32.12. pritaria siūlymams dėl vadovėlių užsakymo, mokinių žinių, gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, neformaliojo švietimo ir renginių organizavimo, programų rengimo.

33. Mokytojų taryba (toliau – Taryba) – Mokyklos-darželio savivaldos institucija pagrindiniams mokytojų, pagalbos vaikui specialistų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro direktorius, visi Mokykloje-darželyje dirbantys mokytojai, auklėtojai, pagalbos vaikui specialistai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai:

33.1. Tarybos posėdžiai organizuojami tris kartus per metus ( sausio, gegužės, rugpjūčio mėnesiais). Prireikus gali būti sušaukiamas neeilinis Tarybos posėdis;

33.2. į Tarybos posėdžius gali būti kviečiami ir kitų Mokyklos-darželio savivaldos institucijų atstovai;

33.3. Tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma;

33.4. Tarybai vadovauja Mokyklos-darželio direktorius. Sekretorių renka Mokytojų tarybos nariai atviru balsavimu.

35.  Tarybos funkcijos:

35.1. svarsto praktinius valstybės ir rajono švietimo politikos įgyvendinimo klausimus, Mokyklos-darželio veiklos dokumentus, analizuoja pradinio, priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo programų, ugdymo planų įgyvendinimą, išsilavinimo pasiekimų klausimus;

35.2. teikia siūlymus dėl Mokyklos-darželio metinio veiklos plano, ugdymo planų įgyvendinimo, pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos kaupimo ir panaudojimo tobulinimo;

35.3. svarsto ir derina ugdymo turinį ir metodus prie Mokyklos-darželio keliamų  uždavinių ir bendruomenės poreikių;

35.4. analizuoja kartu su Vaiko gerovės komisija, kitais ugdyme dalyvaujančiais darbuotojais vaikų sveikatos, socialinės paramos, saugios ir prevencinės veiklos, saugos, poilsio ir mitybos klausimus;

35.5. teikia siūlymus dėl modernių ugdymo būdų diegimo ir patirties sklaidos;

35.6. deleguoja atstovus į Mokyklos-darželio tarybą ir į viešo konkurso komisiją laisvai Direktoriaus vietai užimti:

35.7. priima nutarimus kitais, teisės aktais nustatytais ar Darželio direktoriaus teikiamais klausimais.

36. Tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijos:

36.1. Mokykloje-darželyje veikia tėvų (klasių, grupių) komitetai, kuriuos dvejų metų laikotarpiui mokslo metų pradžioje renka ugdytinių tėvai (globėjai, rūpintojai) balsų dauguma susirinkimuose;

36.2. tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetai kartu su mokytojais planuoja klasių, grupių veiklą, aptaria ugdymo turinį ir formas, sprendžia iškilusias organizacines ir kitas problemas;

36.3. padeda organizuoti klasės (grupės) renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką;

36.4. svarsto vaikų elgesio ir teisių klausimus;

36.5. teikia siūlymus Mokyklos-darželio direktoriui, administracijai ir kitoms savivaldos institucijoms;

37. Mokyklos-darželio metodinei veiklai organizuoti sudaroma metodinė grupė:

37.1. metodinė grupė skirta mokytojams ir auklėtojams kartu su pagalbos mokiniui specialistais pasirengti ugdyti mokinius, planuoti ir aptarti ugdymo turinį, mokymo (si), ugdymo (si) priemones ir patirtį, kurią mokiniai sukaupia ugdymo procese, pritaikyti ją mokinių individualioms reikmėms nagrinėti praktinėje veikloje, plėtoti mokytojų, auklėtojų profesines kompetencijas, suderintas su Mokyklos-darželio strateginiais tikslais ir kartu siekti mokinių ir Mokyklos-darželio pažangos.

37.2. metodinės grupės nariai yra Mokyklos-darželio mokytojai, auklėtojai,  pagalbos mokiniui specialistai. Metodinei grupei vadovauja direktoriaus įsakymu paskirtas mokytojas. Metodinės grupės veiklą koordinuoja direktorius.

38. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Mokyklos-darželio direktorius gali organizuoti mokytojų, auklėtojų ir pagalbos mokiniui specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.

39. Metodinės grupės funkcijos:

39.1. racionaliai derina ugdymo srities, dalyko, toje pačioje grupėje, klasėje dirbančių mokytojų, auklėtojų ugdymo planavimą, ugdymo procesą, vertinimą, vadovėlių ir mokymo priemonių pasirinkimą;

39.2. aptaria naujus dokumentus, metodikos naujoves, dalykų integraciją, ugdymo procese mokytojų, auklėtojų, vaikų sukauptą patyrimą;

39.3. tariasi dėl mokomųjų dalykų planų rengimo principų ir tvarkos, neformaliojo ugdymo programų pasiūlos;

39.4. rengia, derina individualizuotas ir pritaikytas mokinių ugdymo programas;

39.5. nagrinėja ugdymo sėkmingumą, vaikų pažangą ir pasiekimus, pedagogines problemas, dalijasi gerąja patirtimi;

39.6. dalyvauja diagnozuojant ugdytinių pasiekimus;

39.7. keičiasi informacija ir bendradarbiauja su kitų mokyklų Metodinėmis grupėmis;

39.8. analizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybę;

39.9. teikia siūlymus mokytojų tarybai dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo.

 

VI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ,  JŲ  DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

                40. Darbuotojai į darbą Mokykloje-darželyje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

41. Mokyklos-darželio darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

42. Mokyklos-darželio direktorius, mokytojai, auklėtojai, pagalbos vaikui specialistai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

MOKYKLOS-DARŽELIO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR DARŽELIO VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

43. Mokykla-darželis patikėjimo teise valdo, naudojasi ir įstatymų numatyta tvarka disponuoja priskirta žeme, pastatais, finansiniais ištekliais, inventoriumi bei ugdymo priemonėmis.

44. Mokyklos-darželio lėšų šaltiniai:

44.1. valstybės biudžeto lėšos;

44.2. savivaldybės biudžeto lėšos;

44.3. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

45. Mokyklos-darželio lėšos naudojamos Savivaldybės tarybos teisės aktų nustatyta tvarka ir vadovaujantis Mokyklos-darželio direktoriaus patvirtintomis sąmatomis.

46. Mokykla-darželis gali turėti savo fondą, kurio sudarymo šaltiniai yra savanoriški asmenų, organizacijų ir įmonių įnašai, pajamos iš paties fondo veiklos, užsienio valstybių organizacijų bei piliečių, taip pat tarptautinių organizacijų aukojamos lėšos ir materialinės vertybės.

47. Mokykla-darželis buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko Savivaldybės tarybos ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka.

48. Mokyklos-darželio veiklą prižiūri Švietimo ir mokslo ministerija, jos įgaliotos institucijos, Savivaldybė ar jos įgaliotos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka. Mokyklos-darželio veiklą prižiūrinčios institucijos Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka informuoja visuomenę, savivaldos ir valstybės valdžios institucijas apie Mokyklos-darželio teikiamą ugdymo kokybę.

49. Mokyklos-darželio finansinės veiklos kontrolę vykdo Valstybės kontrolės institucijos ir Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba bei kitos Savivaldybės įgaliotos institucijos.

50. Mokyklos-darželio higieninę ir maisto kokybės priežiūrą vykdo Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba bei Klaipėdos visuomenės sveikatos priežiūros centro Klaipėdos rajono skyrius.

51. Mokyklos-darželio veiklos kokybės įsivertinimą inicijuoja Mokyklos-darželio direktorius.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

                52. Informacija visuomenei apie Mokyklos-darželio veiklą, pasiekimus, tradicijas, pranešimai, kuriuos remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reikia skelbti viešai, skelbiami Mokyklos-darželio internetinėje svetainėje.

53. Nuostatai keičiami arba papildomi Savivaldybės ar Mokyklos-darželio tarybos iniciatyva, arba pasikeitus bendriesiems nuostatų įforminimo reikalavimams. Nuostatų papildymus ar pakeitimus tvirtina Savivaldybės taryba.

54. Savivaldybės taryba Mokyklą-darželį reorganizuoja, likviduoja ar pertvarko, vykdo Mokyklos-darželio struktūros pertvarką vadovaudamasi Civilinio kodekso ir kitų teisės aktų  nustatyta tvarka.

55. Mokyklos-darželio direktorius apie Savivaldybės sprendimą dėl Mokyklos-darželio reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo, tipo pakeitimo, struktūros pertvarkos privalo pranešti Mokyklos-darželio bendruomenei teisės aktų nustatyta tvarka. Mokykla-darželis privalo vykdyti  mokymo sutartyje numatytus Mokyklos-darželio įsipareigojimus ugdytiniams bei Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir darbuotojų sutartyse numatytus  įsipareigojimus darbuotojams.

 

 

________________________________________

 

 

SUDERINTA

Darželio tarybos

2017-05-05 posėdžio

protokoliniu nutarimu (protokolas Nr.D3-7)

 

Su rugsejo 1

 Mieli vaikai, maloniai laukiame jūsų darželyje Rugsėjo 1-ąją (ketvirtadienį) įprastu laiku nuo 7.00 val. iki 9.00 val.

Visą Drevernos darželio bendruomenę (vaikučius, tėvelius, pedagogus ir kitus darbuotojus) 9.30 val. kviečiame linksmai pasitikti

Mokslo ir žinių dieną Drevernos kultūros centre.